0Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK

Oprocentowanie nominalne
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych.
Minimalna kwota wpłaty
100,00 zł
Obowiązek regularnych wpłat
nie
Swodobny dostęp do środków
tak
Brak opłat
tak
Dziedziczenie środków
tak
Dodatkowe formy inwestycji