To suma majątku, który jest w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej a także przedsiębiorstw czy instytucji. Aktywa dzielimy na aktywa trwałe (nieruchomość, licencje, obligacje) oraz aktywa obrotowe (środki pieniężne, inwestycje krótkoterminowe).