Znane także jako aktywa trwałe, to suma wszystkich aktywów, które nie zaliczają się obrotowych. Wyróżniamy zatem wszystkie nieruchomości, wartości niematerialne, prawne, należności i inwestycje długoterminowe.